Política de privacitat

Quan calgui obtenir informació de la seva part, sempre li demanarem de manera explícita que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades del Portal o altres vies seran incorporats a un arxiu de dades de caràcter personals del qual n’és responsable la Fundació.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través del Portal haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència d’emplenar els formularis.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitats de gestionar les donacions o de contacte, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 abril 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 32/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, la Fundació cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) referenciat a sota.

La Fundació adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal per a pacients la Fundació

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679, posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.

Responsable:

FUNDACIÓ PRIVADA RAMON MARTÍ I BONET CONTRA LA CEGUERA

Contacte Delegat de Protecció de Dades:

C/Pau Alcover nº 67 08017 Barcelona – rgpd@ fundacioramonmartibonet.org

Finalitat: 

Per a Voluntaris i persones relacionades amb la Fundació: La gestió de la nostra relació comercial, de voluntariat i de informació.

Per a Donants: La gestió de les aportacions fetes i el compliment del  deure d’identificació de les persones que aportin a títol gratuït fons o recursos per un import igual o superior a 100 euros segons d’acord amb el art. 42 del RD 304/2014 d’aprovació del reglament de la llei 10/2010

Legitimació: La base legal pel present tractament és la sol·licitud d’informació o realització d’aportacions realitzada pels usuaris.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions de la Fundació, en part on en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públiques o privades, que per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta gestió i transparència de la Fundació.

Podran comunicar-se comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, única i exclusivament, amb la finalitat prèviament descrita.

Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant  un escrit dirigit al Delegat de Protecció de dades DPD a l’adreça establerta facilitat en contacte. Pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot demanar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Conservació: Les dades recollides per a la prestació sanitària seran conservades mentre siguin rellevants conforme la legislació vigent en matèria conservació de la història clínica.

Protecció de dades de caràcter personal en la publicació de comentaris o opinions inserides pels usuaris al Portal

L’usuari dona el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni l’IP seran visibles. Aquestes dades s’emmagatzemaran per facilitar l’administració i el compliment del Reglament (UE) 2016/679 i per possibles actuacions per part de les autoritats competents, així com per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts al Reglament (UE) 2016/679  segons el que es disposa en els paràgrafs anteriors.

Amb caràcter general, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

La Fundació no serà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions inserides pels usuaris.

La Fundació es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.

El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. la Fundació no serà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.