Llei de transparència 2018-01-17T12:33:37+00:00

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Informació econòmica, pressupostària i estadística

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Complint amb l’aprovació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que té per objecte, segons el seu propi preàmbul; “incrementa i reforça la transparència a l’activitat pública – que s’articula a través d’obligacions de publicitat activa per a totes les Administracions i entitats públiques -, reconeix i garanteix l’accés a la informació – regulat com un dret d’ampli àmbit subjectiu i objectiu – i estableix les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment – el que es converteix en una exigència de responsabilitat per a tots els que desenvolupen activitats de rellevància pública” presentem l’organigrama de la Fundació i la rendició de comptes i transparència de l’exercici tancat 2014.

ORGANIGRAMA DEL PATRONAT:

Fundació Ramon Martí i Bonet Contra La Ceguera amb el Projecte: Visió Per a Tothom

SUBVENCIONS PÚBLIQUES, CONTRACTES I CONVENIS CONCEDITS L’ANY 2014:

Fundació Ramon Martí i Bonet Contra La Ceguera amb el Projecte: Visió Per a Tothom

RETRIBUCIONS PERCEBUDES PELS MÀXIMS RESPONSABLES DE L’ENTITAT

D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de la Fundació Privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera són els patrons que formen part de la Junta de Patronat. Aquests no perceben cap tipus de retribució ni dinerària ni en espècie per l’exercici del seu càrrec, tal com s’estipula a la legislació de fundacions.