Avís legal

1. L’avís legal i la seva acceptació

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.fundacioramonmartibonet.org (en endavant, el “Portal”) que la FUNDACIÓ PRIVADA RAMON MARTÍ I BONET CONTRA LA CEGUERA (en endavant “el TITULAR”) amb domicili social al carrer Pau Alcover, 67, baixos de Barcelona, ​​NIF G64919632, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per EL TITULAR en el moment mateix que l’Usuari accedeixi al Portal.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot patir modificacions. La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Portal pot trobar-se també sotmesa a condicions generals pròpies que, segons els casos, substituiria, completarien i / o modificarien el present Avís Legal.

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per utilitzar el Portal i els Serveis.

2. Condicions d’accés i utilització del portal

2.1 Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència d’emplenar els formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis o adquisició de Productes.

De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada al TITULAR permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al TITULAR o de tercers per la informació que faciliti.

2.2 Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis en conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
A aquest efecte, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del TITULAR, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la website www.fundacioramonmartibonet.org, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre altres imatges, dibuixos, textos …) pertanyen a EL TITULAR, o, si escau, a Serveis de tercers.

2.3 Responsabilitat per danys i perjudicis.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui patir, directament o indirectament com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a no:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i / o dels Continguts.

2.4. Introducció d’hipervincles que permetin l’accés a les pàgines del Portal i als Serveis.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincle entre la seva pàgina web i el Portal (en endavant, el ” hipervincle “) hauran de complir les condicions següents:

  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;
  • No es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR ha autoritzat l’ hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hipervincle;
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers.
  • L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o serveis.

3. Existència de llicència

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Portal i / o als Serveis atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius i continguts.

4. Ús de cookies

EL TITULAR podrà utilitzar cookies durant a la prestació del servei del lloc web. Les galetes són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a preferències determinades de l’usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació és registra a petits arxius que són guardats als equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible.

Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s’activen Automàticament de manera que és configura el lloc web amb els preferències assenyalades en anteriors visites.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius galeta o s’adverteixi del moment en què això passa.

5. Exclusió de garantia i de responsabilitat

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal i dels Serveis

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat.

EL TITULAR no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal.
Quan això sigui raonablement possible, EL TITULAR advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels Serveis.

EL TITULAR tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Portal o aquelles des de les quals s’informen dels Serveis.
EL TITULAR queda exclòs de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver per la falta de disponibilitat del funcionament del Portal i Serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al Portal i / o Serveis, a la fal·libilitat del Portal i dels serveis i, en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines web del portal oa aquelles des de les quals s’informen dels serveis, així com als errors en la transmissió, difusió, emmagatzematge o posada a disposició de tercers dels continguts oa la recepció, obtenció o accés als continguts, o en l’execució de les prestacions previstes en l’Avís Legal.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la pràctica de SPAM

Queda prohibit l’ús dels recursos i dades del TITULAR per a la pràctica coneguda per correu brossa, pel qual TITULAR queda exclòs de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poden ocasionar per l’ús que qualsevol persona faci l’spam o pràctica d’enviar indiscriminadament missatges de correu electrònic no sol·licitats amb informació del TITULAR.

6. Protecció de dades personals

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament al TITULAR certes dades de caràcter personal (en endavant, les “Dades Personals”) que seran incorporades en un Fitxer responsabilitat del TITULAR, i no seran cedides excepte per al cap de poder prestar els Serveis sol·licitats de forma correcta, d’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals.

Els Usuaris autoritzen a EL TITULAR perquè pugui utilitzar les seves dades personals de caràcter postal i electrònic, amb la finalitat de posar a la seva disposició, de la manera més còmoda possible, informació comercial i publicitària rellevant.

Si l’Usuari desitja CANCEL·LAR la seva anterior autorització ha d’enviar un missatge a info@fundacioramonmartibonet.org indicant en l’assumpte baixa postal i / o e-mail, on e-mail serà l’adreça de correu que desitja donar de baixa. Si per qualsevol motiu decideix no fer res, la seva adreça de correu postal i electrònic seguirà a la nostra base de dades, entenent-se que accepta aquests termes i condicions.

L’usuari podrà exercir en tot moment el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals dirigint l’oportuna sol·licitud a info@fundacioramonmartibonet.org.

Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

EL TITULAR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de Dades Personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

7. Retirada i suspensió dels serveis

EL TITULAR es reserva el dret de denegar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en el present Avís Legal.

8. Duració i termini

La prestació del Portal i dels seus Serveis tenen, en principi, una durada indefinida. EL TITULAR, però, està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del Portal i dels seus Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la prestació del Portal.

9. Jurisdicció

Per a qualsevol divergència sorgida de la interpretació o aplicació del present Avís, ambdues parts se sotmeten expressament i amb renúncia al seu propi fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.